Nieuws

KRO-bouwplan met twee doodlopende stegen

26 juli 2015 - De Welstandscommissie heeft na veel wijzigingen uiteindelijk maar een positief advies gegeven over het bouwplan. Dit nadat ze meerdere malen  het bouwplan van Stebru voor het KRO-eiland had afgekeurd. De leden van de Welstandscommissie hebben ook al meermalen hun onvrede laten blijken over de kwaliteit van het plan.

Proppen, steegjes zonder zon
Vanaf het begin hebben we als bewonersveereniging al aangegeven dat 85 woningen op deze plek leidt tot proppen. Dat het proppen wordt, is goed te zien op de tekeningen en op de maquette. Voor vrije buitenruimte en groen is namelijk nauwelijks nog plaats. Op 2 plekken komt er een steegje van 6 meter breed met aan twee kanten 4 woonlagen. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de daglichttoetreding en de zon in de woningen. De toekomstige bewoners kijken uit op de woonkamer of slaapkamer van de overburen: de tussenruimte is slechts 6 meter.  De ontwikkelaar heeft hierbij gebruik gemaakt van de bouwnormen voor bestaande woningen, terwijl er nieuwbouw is gepland.

Geen aandacht voor suggesties van bewoners en erfgoed-organisaties
Een belangrijke reden voor de onvrede over het bouwplan is dat vanaf het begin er zowel bij de wethouder als Stebru geen rekening werd gehouden met de voorstellen van de bewoners- en erfgoedorganisaties.

20 A4-tjes
De gemeente heef beoordeeld of het plan wel voldoet aan de eisen bij woningbouw. Dat blijkt nog lang niet het geval. In 20 A4-tjes wordt aangegeven op welke punten het plan niet voldoet. Misschien zou een nieuwe stadsarchitect een rol kunnen spelen bij een echte visie op het bouwen en verbouwen van monumenten in Hilversum.

Zienswijze
De ontwerp-beschikking is indeWe vragen de gemeenteraad om eerst het totale bouwplan te beoordelen, alvorens een oordeel te geven over het ontwerp en de woonkwaliteit.  Wij zijn bereid tot overleg. Wel verwachten we van de ontwikkelaar en de betrokken wethouder dat de stegen en de overige door ons genoemde bezwaren en voorstellen ter discussie kunnen komen.  Foto-boek

Fotoboek werk van architect J. Slot

11 sept. 2013 - Op 11 september 2013 overhandigde de Bewonersvereniging het eerste exemplaar van het fotoboek Het Ensemble van J.H. Slot, met foto's van de woningen die architect J. Slot in Hilversum heeft ontworpen, aan burgemeester P. Broertjes.
In het boek staan 67 woningprojecten in Hilversum die hij in de periode tussen 1898 en 1937 heeft getekend.

Bezoek Raadsleden

5 juli 2012 - Een groep gemeenteraadsleden van verschillende politieke partijen bracht een bezoek aan het KRO-eiland. Daar lieten zij zich door de aanvragers van de monumentenstatus en de Bewonersvereniging informeren over de kwaliteit van de gebouwen.

Aanvraag Monumentenstatus

mei 2012 - Het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut hebben bij de gemeente Hilversum een aanvraag ingediend voor toekenning van een monumentenstatus aan de panden:

- Julianalaan 6 en 8

- vleugel gebouw hoek Emmastraat 50-52 en Julianalaan.

De Historische Kring Albertus Perk Hilversum en de Bewonersvereniging Julianalaan ondersteunen dit initiatief.

De bewonersvereniging vindt het behoud van beide woongebouwen van groot belang, zowel vanwege de historische waarde, mede in het kader van de omroepgeschiedenis van Hilversum. Het karakter van de Julianalaan en de Emmastraat wordt nu voor een belangrijk deel door deze panden bepaald. Het pand Julianalaan 6-8 is daarbij eveneens beeldbepaling voor het villakarakter van deze laan en voor de bouwsteijl uit de periode rond 1910. Het vormt tevens een ensemble met de ertegenover gelegen villa's die ontworpen zijn door architect J.W.Slot.

Raadscommissie tegen bouwplan

december 2005 - Op 20 december 2005 heeft de wethouder in de raadscommissie een toelichting gegeven op de bouwplannen. Daarbij bleek dat de meeste raadsfracties, evenals in de vorige commissievergadering, grote en onoverkomelijke bezwaren hebben tegen het plan. Dat geldt o.a. voor de bouwhoogte, de afwijkingen van het bestemmingsplan en de architectuur. In januari 2006 komt het plan weer in de raadscommissie. Zie het bijgaande artikel uit de Gooi-en Eemlander.

Gemeenteraad wil invloed op bouwplan

september 2005 - De gemeenteraadscommissie Stad heeft in haar de vergadering aangegeven meer invloed te willen hebben op het bouwplan voor het KRO-eiland. Dit mede naar aanleiding van de brief van de bewonersvereniging Julianalaan. Unaniem waren alle fracties het erover eens dat bij een eventuele vrijstellingsprocedure van het bestemmingsplan artikel 19 lid 1 moet worden gehanteerd. In dat geval beslist niet het college maar de raad. De fracties spraken zich ook uit tegen afwijkingen van het bestemmingsplan, zoals de bouwhoogte en de rooilijnen en de massaliteit van de bouw.

Het afwijken van het bestemmingsplan leidt tot een ongewenste vermindering van de rechtszekerheid van de burger. De wethouder moet opnieuw in overleg met de ontwikkelaar. Besloten is o.a. tot een gezamenlijke raadscommissievergadering waarin het plan uitgebreid zal worden besproken. De VVD heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld.